Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

§ 1

Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.atvmedia.pl („Serwis") przez konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

2. Serwis jest prowadzony przez: ATVmedia Łukasz Blichiewicz z siedzibą w Kutnie (99-300), Malina 25a, NIP 7751997836, Regon 100315150. ATVmedia Łukasz Blichiewicz (dalej jako „eSklep") jest uprawniony do sprzedaży pojazdów ATV oraz wszystkich innych towarów znajdujących się w Serwisie.

3. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Wszelkie promocje obejmujące Serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami firmy ATVmedia. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

5. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z serwisem można uzyskać: telefon 609-900-913 oraz e-mail atvmedia@atvmedia.pl.

§ 2

Produkty

1. Właściwości towarów opisane są w Opisie produktu który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz w opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wizerunki towarów prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0., monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

§ 3

Zamówienia

1. Dla złożenia zamówienia w Serwisie należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą Serwisu do eSklepu. Porady dotyczące zawierania transakcji znajdziesz w zakładce Jak kupować w eSklepie (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

2. eSklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w eSklepie.

Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z dwóch potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży z eSklepem, a dopiero drugie potwierdzenie (przyjęcia zamówienia) oznacza zawarcie umowy (szczegóły § 3 pkt. 6).

3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 30 dni, które liczone są w następujący sposób :

a) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 08.00 a godz. 16.00 zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu,

b) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia.

Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Każdy towar stanowi odrębne zamówienie.

5. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eSklep.

6. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez:

a. przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia o przyjęciu zamówienia albo

b. w sposób milczący na skutek braku przesłania Klientowi potwierdzenia o przyjęcia zamówienia przez eSklep w terminie ważności zamówienia lub na skutek braku odmowy realizacji zamówienia w terminie ważności zamówienia.

7. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa konsumentów, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 - jednolity tekst) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. eSklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

9. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub telefonu na numer eSklep (609 900 954 lub 609 909 524) do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez eSklep (realizacja).

10. eSklep rozpoczyna realizację:

a) w odniesieniu do towarów oznaczonych w Serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w Serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,

b) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez eSklep u producenta lub przystąpienia do ich produkcji,

których to czynności eSklep dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

§ 4

Dostawa produktu

1. eSklep zrealizuje zamówienie w terminie określonym w Opisie produktu podanym dla danego towaru w Serwisie. Termin ten jest każdorazowo ustalany z Klientem. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Klientem.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument np. faktura VAT lub paragon fiskalny.

§ 5

Płatności

Klient uiszcza cenę za zamówione towary według własnego uznania przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Serwisie bezpośrednio przez eSklep lub podmiot działający na zlecenie eSklepu. Cenę można uiścić m.in. na rachunek bankowy sklepu internetowego: 14 1020 3440 0000 7702 0117 5561 albo przy doręczeniu towaru (przesyłka za pobraniem).

§ 6

Odbiór przesyłki

1.Dostawy towarów zamówione w eSklepie dokonywane są przez firmę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem tego przewoźnika dostępnym na stronie internetowej http://www.fedex.com/pl/shipping-services/index.html, a zawierającym m. in. terminy, koszty i sposób dostaw.

2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają także na odbierającego paczkę szereg obowiązków.

3. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami masz prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

4. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się z eSklepem.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni od wydania mu zakupionej rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie, na ww. adres eSklepu, oświadczenia przed jego upływem.

2. eSklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 10 ust 3 ustawy wskazanej w pkt. 1 powyżej, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

4. Zwracamy uwagę Klientów na obowiązki jakie przepisy wiążą z odstąpieniem, a w tym m.in. co do zwrotu towaru sprzedawcy.

§ 8

Reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub udzielonej gwarancji.

2. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy eSklepu.

3. Przykładowy formularz reklamacji został zamieszczony w Załączniku nr 3. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowego formularza reklamacji.

4. Pamiętaj o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwym rozstrzygnięcie przez Sprzedawcę (eSklep) złożonej reklamacji.

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest ATVmedia Łukasz Blichiewicz, z siedzibą w Kutnie (99-300), Malina 25a.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz mogą być udostępniane w celu wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z kupującym na potrzeby wykonania umowy oraz ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz ATVmedia Łukasz Blichiewicz usługi w zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.

3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Serwisie lub wysłania zamówienia poprzez Serwis, może udzielić ATVmedia Łukasz Blichiewicz dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:

a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez ATVmedia Łukasz Blichiewicz, a także na ich udostępnianie przez tę spółkę podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na jej rzecz;

b) otrzymywania od ATVmedia Łukasz Blichiewicz informacji handlowych (w tym Newslettera z aktualną ofertą handlową eSklepu) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

c) otrzymywania od ATVmedia Łukasz Blichiewicz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie eSklepu oraz na stronie www.atvmedia.pl.

2. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.


 


 


 


 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Jak kupować w eSklepie

 

PORADNIK NIE STANOWI REGULAMINU SPRZEDAŻY, MA JEDYNIE SŁUŻYĆ JAKO POMOC PRZY DOKONYWANIU PROCEDURY ZAKUPU.


 

I. Jak złożyć zamówienie

1. Wybierz produkt i dodaj go do koszyka przez kliknięcie ikony koszyka na stronie przeglądania produktów lub przycisku DODAJ DO KOSZYKA na stronie produktu. Powtórz dla kolejnych produktów.

2. Gdy wybrane produkty będą już w koszyku, przejdź do koszyka (prawy górny róg ekranu).

3. Zaloguj się lub załóż nowe konto, wypełniając pola zgodnie z instrukcją.

4. MÓJ KOSZYK: Po zalogowaniu przejrzyj zawartość koszyka i uzupełnij dodatkowe parametry

5. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ: Ustaw dane niezbędne do realizacji wysyłki, wybierz sposób dostawy (, Odbiór osobisty – 0,0 zł) i płatności (Płatność za pobraniem).

6. PODSUMOWANIE: Zatwierdź zamówienie.

7. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem jego dokonania.

II. Czas realizacji zamówienia

Przy każdym produkcie dostępnym w eSklepie atvmedia.pl umieszczona jest informacja o czasie jego realizacji. Czas ten jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem - zgodnie z regulaminem.

Przesyłki dostarcza firma kurierska FedEx lub Raben (w zależności od gabarytów przesyłki) wskazana przez ATVmedia Łukasz Blichiewicz. Czas dostawy to ok. 1-2 dni robocze. Termin otrzymania paczki to termin wysyłki + czas dostawy.

III. Koszty dostawy

Niezależnie od wyboru formy płatności koszta dostawy dla wysyłki krajowej wynoszą:

 • Kurier FedEx – 20,0 zł,

 • Kurier Raben – 80,0 zł,

 • Kurier Raben – 150,0 zł

IV. Formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

 • wpłata bezpośrednia na rachunek:
  Bank PKO BP ODDZIAŁ KUTNO
  PL 14 1020 3440 0000 7702 0117 5561

  ATVmedia Łukasz Blichiewicz
  Malina 25a
  99-300 Kutno

 • płatność przy odbiorze (za pobraniem).

V. Aktualność cen w eSklepie atvmedia.pl

Wszystkie ceny podane na stronie eSklepu atvmedia.pl są aktualne i są kwotami brutto.

VI. Reklamacje

Reklamacja na produkt zakupiony w eSklepie atvmedia.pl realizowana jest w ten sam sposób, jak transakcja sprzedaży (drogą wysyłkową), chyba że Klienta deklaruje się dostarczyć reklamowany produkt do siedziby firmy. Procedurę opisuje par. 8 Regulaminu.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

....................................................                                                                  ................., dnia ...............

zam. w ..........................................

przy ul. ...........................................

 

 

ATVMEDIA ŁUKASZ BLICHIEWICZ

MALINA 25A

99-300 KUTNO

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM ATVmedia

Oświadczam, że na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy sprzedaży stwierdzonej potwierdzeniem przyjęcia zamówienia „online” nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w Kutnie.

Proszę o zwrot kwoty w sposób, w który dokonałem płatności ceny / na konto w .......................................................................

nr ..........................................................................................................................

 

 

...................................

podpis Klienta

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – STRONA 1

Stosowanie formularza jest dobrowolne - eSklep atvmedia.pl

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: …............................................

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE / PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA REKLAMACJI

 

REKLAMUJĄCY

 

Imię i nazwisko: …................................................................................................................................

Adres: ….............................................................................................................................................

Tel. kontaktowy: …...............................................................................................................................

Adres e-mail: …...................................................................................................................................

DANE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

 

Data nabycia towaru: …............................................ Wartość towaru: …............................................

 

Nazwa towaru: ….................................................................................................................

 

Na potwierdzenie zawarcia umowy / zakupu – Reklamujący załącza:

paragon fakturę kartę gwarancyjną (oryginał)

wyciąg z konta inne ….....................................................................................

PRZYCZYNA REKLAMACJI

 

Opis niezgodności towaru / usługi z umową (opis wad): ….........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Kiedy i w jakich okolicznościach niezgodność (wady) została stwierdzona: …................................................................................................................

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO

 

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: ….....................................................................................................................

na podstawie warunków gwarancji

na podstawie ustawy (o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176))

 

Informację o sposobie załatwienia reklamacji można uzyskać w sklepie ATVmedia Łukasz Blichiewicz z siedzibą w Kutnie, Malina 25a, a gdyby wiązało się to z jakimikolwiek niedogodnościami lub kosztami, telefonicznie pod numerem 609-909-524 oraz pocztą elektroniczną: atvmedia@atvmedia.pl. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni oznacza, że Sprzedawca przystąpił do usuwania niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz. U. 141 poz. 1176) lub gwarancji – w zależności od żądania Klienta.

Na etapie przyjęcia Towaru do reklamacji pracownik ATVmedia dokonuje wstępnych ogledzin i opisu przedmiotu reklamacji.

 

Zostałem poinformowany, że stosowanie niniejszego formularza jest dobrowolne, a reklamację mogę złożyć w inny dogodny dla mnie sposób. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 

 

 

...................................................................

Podpis składającego reklamację

ZAŁĄCZNIK NR 3 – STRONA 2

 

DECYZJA SPRZEDAWCY

Sposób załatwienia reklamacji: