Formularz ratalny

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest Firma ATVmedia Łukasz Blichiewicz Malina 25A, 99-300 Kutno, tel. 609900913 e-mail biuro@atvmedia.pl .
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, zwłaszcza przepisów Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
  • Pani/Pana danych mogą być udostępniane Urzędom Skarbowym, Bankom, Kancelarii Prawnej. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokument księgowy, ewentualnie przez czas trwania umowy oraz po upływie wszelkich okresów przedawnienia roszczeń przysługujących na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO
  • przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.